Cathay Advanced Materials Limited     
B6208, Jinbao Chuangye Jiayuan,
Zhongkai High Technology Development Zone,
Guangdong, 516006, P.R. China.
Tel:  +86 75 2262 7166
Fax: +86 75 2262 7926
www.cathaymaterials.com
sales@cathaymaterials.com